Regulamin Konkursu MikołajkowegoRegulamin
Przeczytaj uważnie!
1.        Organizatorem Konkursu o nazwie: Konkurs Mikołajkowy jest blog: www.betterversionofthetruth.blogspot.com
2.        Fundatorem nagród w Konkursie jest Wydawnictwo Novae Res
3.        Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.betterversionofthetruth.blogspot.com, w okresie od 20 grudnia 2013 roku do 05 grudnia 2013 roku.
4.        Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
5.        Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
6.        Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające konto Google i będące publicznymi obserwatorami oraz osoby nie posiadające konta Google, pod warunkiem, że zgłoszenie zawierać będzie adres e-mail
7.        Spośród odpowiedzi konkursowych zgłoszonych przez uczestników spełniających warunki  Organizator wskaże najciekawszą, a uczestnikowi, który ją nadesłał przyznana zostanie nagroda .
8.        Organizator opublikuje na stronie www.betterversionofthetruth.blogspot.com wyniki Konkursu dnia 06.12.2013 roku oraz zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika .
9.        Nagrodą w Konkursie jest książka "Przebudzenia doktora Sørena” Magdalena Kempna o wartości detalicznej 34,00 zł 
10.    Nagrody zostaną wysłane Pocztą Polską przez Organizatora, na adres pocztowy wskazany przez nagrodzonego uczestnika Konkursu, w terminie 14 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
11.    Nagroda konkursowa będzie wydawane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
12.    Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków Regulaminu bądź nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie 14 (czternastu dni) od wysłania przez Organizatora, jego prawo do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje kolejnej osobie wytypowanej jako zwycięzca.
13.     Wygrana nie podlega reklamacji.
14.     Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a pod warunkiem udzielenia przez Uczestnika zgody.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...